Ceník

Výši odměny za poskytování právních služeb vždy stanovujeme individuálně po dohodě s klientem a odvíjí se zejména od odborné a časové náročnosti poskytovaných služeb. Při zastupování u soudních řízení se výše odměny zpravidla stanovuje dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění.

Při úvodní návštěvě naší kanceláře rozlišujeme:

– Krátkou informační schůzku (tj. stručný nástin kauzy klienta, obecné nastínění možností dalšího postupu ve věci, dohoda a informace o případné odměně za právní služby) – tato krátká informační schůzka je bezplatná.

– Poradu s klientem (podrobnější seznámení se s kauzou, právní rozbor kauzy, návrh konkrétních řešení a možností) – v případě zastoupení ve věci  je obsažena v dohodnuté odměně za poskytované právní služby.

– Pokud při poradě nedojde k převzetí zastoupení ve věci, dovolujeme si účtovat odměnu za poskytnutou konzultaci. Výše této odměny se odvíjí od složitosti kauzy, zpravidla však účtujeme částku 1500-2500 Kč bez DPH za každou započatou hodinu.

Při sjednávání odměny zohledňujeme specifika (časová i odborná náročnost)  daného případu a finanční možnosti klienta.

Odměnu lze podle povahy služeb sjednat následujícími způsoby (případně kombinací uvedených):

Časová odměna – násobek hodinové sazby a počtu hodin potřebných k provedení konkrétní právní služby.

– Úkolová odměna – předem dohodnutá částka za komplexní vyřízení dané věci.

– Podílová odměna – podíl na výsledku věci, tj. procento z nároku ve věci přiznaného (tzv. success fee)

Paušální tarif – využívaný u korporátních klientů – garantovaný minimální měsíční hodinový rozsah za výhodnějších podmínek.

Cena za poskytnuté právní služby vždy záleží především na dohodě mezi klientem a advokátem. Vždy se snažíme o to, aby cena byla pro klienta transparentní, a aby klient věděl dopředu, kolik zaplatí.

Informace pro klienta

Advokátní kancelář je na základě smlouvy o poskytování právních služeb pro účely naplnění takové smlouvy správcem osobních údajů. Příjemci osobních údajů jsou orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány atp.), poskytovatelé údržby informačního systému a další příjemci dle potřeb klientů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Práva klientů týkající se spravovaných osobních údajů naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.